sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Author Archive

Kulturnatten – Invigning av Odarslövs mölla i Science Village

Publicerad: 6 september, 2018 av Peter Andersson |

Nu är timmermännen klara sedan en tid tillbaka och Odarslövs mölla har fått både vingar och färg. 15 september tar vi chansen att inviga den nyrenoverade (och vackra) möllan, belyser områdets långa jordbrukstradition och gör en heldag i mjölets och möllans tecken.

13:00 lördagen 15/9 inviger vi med lätt ceremoni den gamla stubbamöllan. Men redan från och med klockan 09:00 är det aktiviteter igång. Under dagen genomförs både kulturhistoriska föreläsningar, besök i möllan och malning med mjölnare från Lilla Harrie Valskvarn. Dessutom dricks det kaffe och provsmakas ett historiskt bröd som Broder Jakobs Hantverksbageri designat dagen till ära.

Under hela dagen finns personal från Science Village på plats och svarar på frågor om områdets utveckling.

Länk till programmet

Välkommen!

SWEbeams levererar slutrapport

Publicerad: 6 september, 2018 av Peter Andersson |

Det nationella initiativet SWEbeams har under det senaste året samlat mer än 300 olika aktörer inom näringsliv, forskningsinstitut och akademi till möten, workshops och dialoger för att ge förslag på hur potentialen i anläggningarna ESS och MAX IV bäst kan realiseras. SWEbeams kompletterar och bygger naturligt vidare på den av regeringen nyligen presenterade nationella ESS-strategin. SWEbeams lägger därmed en viktig grund för framtida konkreta insatser på området.

Arbetet har identifierat behov och möjligheter i relation till de svenska nyckelutmaningarna med ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. Utifrån behoven och möjligheterna har fem handlingsriktningar definierats:

– Upprätta och genomför en nationell implementeringsplan för ESS och MAX IV.
– Stimulera användning och excellens.
– Stärk samverkan.
– Attrahera internationella talanger och näringsliv.
– Utveckla forsknings- och innovationsarenan.

För varje handlingsriktning har åtgärdsområden tagits fram med tillhörande rekommendationer och konkreta åtgärdsförslag. I slutrapporten presenteras hela 37 rekommendationer och åtgärdsförslag på hur regeringens avsikter i den nationella strategin för ESS kan omsättas i konkret handling.

När det gäller Science Village noteras i slutrapporten bl.a. att:

ESSs och MAX IVs forsknings- och innovationsarena, Science Village, behöver fylla två grundläggande funktioner. Den ska dels vara en levande och attraktiv miljö som möjliggör kontinuerlig dialog och samverkan mellan aktörer med intresse för material och livsvetenskaper, och som ger attraktionskraft till arenan – den s k teknikparksfunktionen. Den ska dels utgöra en ändamålsenlig fysisk miljö med möjlighet till kontor och lokaler för forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamhet samt till boende, service, affärer, konferenser och möten, transporter, infrastruktur etc.

SWEbeams har finansierats av Vetenskapsrådet och Vinnova, och genomfördes i projektform september 2017 till augusti 2018 under ledning av Chalmers och med deltagande från bla SVS, ESS, MAX IV och Lunds universitet.

Ladda ned SWEbeams slutrapport till Vetenskapsrådet och Vinnova här

Ladda ned Regeringens Nationella Strategi för ESS här

Detaljplanen godkänd – Nu förbereds de första spadtagen!

Publicerad: 6 september, 2018 av Peter Andersson |

Det gläder mig att kunna säga ”2019 kommer lyftkranarna till Science Village och 2021 de första hyresgästerna!”. I och med att den första detaljplanen för Science Village nu är godkänd kan Wihlborgs och Skanska under nästa år sätta spaden i marken för områdets två första byggnader. Båda byggnaderna utgör viktiga stödfunktioner till ESS och MAX IV i form av boenden för gästforskare, möteslokaler och restauranger.

Både Wihlborgs ‘Space’ och Skanskas ‘The Loop’ är fina exempel på vad Science Village kan och kommer att bli. För så här ligger det till, Big Science är smittsamt, ESS och MAX IV med sina världsledande teknologier attraherar inte bara gästforskare som behöver boende, mat och underhållning – anläggningarna attraherar också innovativa företag, studenter och kvalificerade arbetstillfällen som hjälper Lund, Skåne och Sverige att växa.

Med ESS och MAX IVs kapacitet och attraktivitet i ryggen växer nu Science Village fram. Redan i den första detaljplanen kan vi skönja områdets karaktär; en plats för akademi, näringsliv och allmänhet. Här äter en konsertbesökare middag jämte ett brittiskt forskningsteam, en nyfiken skolklass delar spårvagn med en forskningsdirektör och en gästforskare vid ESS preparerar prover tillsammans med svenska kollegor. Det är vad Science Village kommer att bli, och det här är bara början.

Med goda utsikter,

Ulrika Lindmark, VD – Science Village Scandinavia AB

Grönt ljus för detaljplanen

Publicerad: 7 augusti, 2018 av Peter Andersson |

Regeringen ger klartecken till detaljplanen för Science Village. Strålsäkerhetsmyndighetens utredning har gett svar på de frågor som har ställts och därmed upphävs länsstyrelsens avslag av detaljplanen. Arbetet med utbyggnaden av Science Village kan nu intensifieras.

Klicka här för mer information på Lunds kommuns hemsida

Positivt besked för Brunnshögs och Science Villages framtid

Publicerad: 9 maj, 2018 av Peter Andersson |

Beskedet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, innebär att de av Länsstyrelsen tidigare prövade planområdena i Brunnshög ligger utanför beredskapszonen och Länsstyrelsen har nu meddelat Lunds kommun att de aktuella detaljplanerna kan vinna laga kraft.

Nu är det klart att ESS säkerhetsklassas i kategori 2. Det innebär att beredskapszonen på 700 meter inte påverkar bebyggelsen i de planerade Brunnshögsområdena. Lunds kommun har fått besked från Länsstyrelsen att planerna nu kan vinna laga kraft och utbyggnadsprocessen fortsätta som planerat. Här har vi samlat frågor och svar om ESS och planerna i Brunnshög.

Även inom beredskapszonen på 700 meter från ESS kommer det fortfarande att vara fullt möjligt att ha bebyggelse inom zonen. Det kommer finnas en beredskap som gör att man vet hur man ska agera om det skulle ske en olyckshändelse på ESS. Utanför zonen behöver kommunen och byggaktörerna inte förhålla sig till beredskapskategorin över huvud taget när man planerar bebyggelse.

– Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort ett gediget arbete. Det känns nu tryggt och inspirerande att det finns förutsättningar och underlag att kunna fortsätta arbetet med Science Village Scandinavia samt Brunnshög när vi fått klartecken från länsstyrelsen samt regeringen, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.

Sedan tidigare har Länsstyrelsen även upphävt detaljplanen för Science Village Scandinavia, SVS, som ligger intill ESS. Lunds kommun har överklagat detta beslut till regeringen som nu har till uppgift att pröva om upphävandet var riktigt eller ej. I dagarna skickar kommunen in ett yttrande till regeringen som gäller detaljplanen för Science Village där det nya underlaget kring säkerhetsklassning och beredskapszon är ett viktigt underlag. Förhoppningen är att snabbt få ett lika positivt besked kring den planen så att utvecklingen av Brunnshög kan gå vidare även där.

Frågor och svar om ESS och Brunnshög

 

Detaljeplanearbetet

Publicerad: 16 april, 2018 av Peter Andersson |

Science Villages första detaljplan, som omfattar det centrala området runt Rydbergs torg och spårvägshållplatsen, omfattar byggrätter i sex byggnader varav två är sålda till Skanska respektive Wihlborgs.  

Detaljplanen väntar på besked från regeringen om lagakraft. Detta besked förväntas så snart Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat sina rekommendationer om omfattningen av beredskapszonen runt ESS. Dessa rekommendationer är utlovade under maj månad. 

Ytterligare en detaljplan är på väg fram. Denna omfattar möjlighet för två nanolab med tillhörande kontor samt ytterligare cirka 10 000 kvadratmeter kontorsbyggnader och ett parkeringshus. Lunds universitet planerar att flytta sitt nanolab till Science Village. Dessutom planeras ProNano, som är en pilotproduktionsanläggning för nanoprodukter för kommersiell användning.  

Denna detaljplan är ute på samråd fram till i slutet av maj. Den förväntas bli helt klar under hösten i år.

 

Science Center-projektet engagerar arkitekter

Publicerad: 16 april, 2018 av Peter Andersson |

Science Center-projektet har påbörjat arbetet med en programhandling och ett underlag för en arkitekttävling. Tillsammans med arkitekter kommer Science Center-byggnadens huvudsakliga karaktär och placering att konkretiseras. I arbetet ingår också att beskriva olika funktioner i byggnaden och den kommande verksamheten och hur dessa rumsligt bör placeras i förhållande till varandra. Ett viktigt moment i analysen är att bedöma hur olika målgrupper förväntas röra sig i byggnaden.

Arkitekttävlingen är planerad att genomföras under hösten 2018 efter en pre-kvalificeringsrunda. Det vinnande förslaget kommer att utgöra underlag för kommunens detaljplanearbete under 2019.

Science Center-projektet och Science Village kommer att ha en mindre utställning i Stadshallen Lab under delar av maj och juni. Det finns ett stort intresse för våra planer och detta är ett sätt att möta en bredare publik.

 

Fastighetsutvecklare till Science Village

Publicerad: 16 april, 2018 av Peter Andersson |

Susanna Ideberg började sin anställning på Science Village den 26 februari. Susanna kommer i huvudsak ansvara för att driva detaljplanearbete, representera Science Village vid projektering av allmän platsmark, och delta i försäljning av byggrätter. Därutöver kommer Susanna ansvara för förvaltning av Möllegården, Odarlövs mölla och Vindarnas Park, samt delta med byggkompetens i utvecklingen av Science Center. Susanna är civilingenjör från Väg- och Vatten, Chalmers, och kommer närmast från en tjänst som projektledare på Lunds kommun.

Vi har flyttat!

Publicerad: 6 mars, 2018 av Peter Andersson |

Vårt kontor ligger nu på Krafts Torg 10b bakom Domkyrkan.

Gå in på gården i den gula delen och gå sedan till höger.

Välkommen!

Viktig delrapportering till Vinnova och Vetenskapsrådet

Publicerad: 26 februari, 2018 av Peter Andersson |

SWEbeams arbete under hösten har engagerat ett stort antal akademiska och industriella aktörer drivna av ett gemensamt intresse att bättre förstå och utnyttja den fulla potentialen av de nya anläggningarna för att stärka svensk forskning och innovation. Vid den första workshopen den 24/11, 2017 i Stockholm var inte mindre än 12 svenska lärosäten och ett stort antal organisationer från de svenska högskolenära innovationsmiljöerna representerade. Även ett stort antal företag och andra intressenter för industrinära forskning och innovation såsom institut, mediatorbolag, branschorganisationer, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer etc deltog. På plats fanns även representanter för finansiärer av forskning och innovation samt från myndigheter och departement.

Syftet med initiativet att är att samla aktörer med intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan – och att sammanställa aktörernas strategier, planer, behov och förutsättningar för att nyttja dem.

Projektet ska resultera i:

  1. En samlad långsiktig nationell vision/strategi i relation till ESS/MAXIV/SVS.
  2. Ett konkret underlag till nästa forskningspolitiska proposition för att understödja strategin
  3. Former/struktur/organisation av en nationell samverkansplattform som kan ”äga” strategi

Sammanfattningsvis görs det redan idag omfattande insatser för att stärka och utveckla svensk kompetens på centrala områden i relation till ESS och MAX IV. I SWEbeams inledande fas har bland annat noterats:

att de svenska forsknings- och användarmiljöerna växer

att vi har en relativt bra uppkoppling mot internationella anläggningar och internationella program,

att det finns etablerade samarbeten om forskarskolor, både nationellt och nordiskt, och inom både neutron- och synkrotronljustekniker,

att ett effektivt sätt att växa neutronanvändningen är att få forskare som idag använder synkrotronljustekniker att även börja använda neutrontekniker,

att det finns ett växande engagemang från forskningsinstituten,

att det finns pågående utvecklingsinitiativ23 inom flera sektorer,

att det finns etablerade och framväxande strategier på flera lärosäten.

Detta är insatser som man med fördel kan bygga på och vidareutveckla under kommande år.

Se vidare: SWEbeams – Delrapportering till Vinnova och Vetenskapsrådet