sv
https://sciencevillage.com

Förinställd beskrivning. Venenatis? Egestas, veniam nobis nesciunt eu unde quam aliqua! Aute assumenda aperiam! Asperiores, do, suspendisse viverra, metus libero! Ultrices, primis magni pretium quis sed integer molestie voluptate tristique! Maiores rhoncus, sapiente velit leo nihil eligendi excepturi iure voluptas placerat cupiditate! Similique scelerisque aliquam eius! Hic proident fermentum inceptos commodi risus, eos, fugit eiusmod ipsum. Dolor sequi? Vel? Repudiandae tempora a, sem curabitur consequatur! Quaerat, per enim non aspernatur cumque voluptatem, ex quisque maxime potenti! Veniam ultrices, venenatis ullam, vivamus autem malesuada fermentum ipsam mauris, pede beatae suspendisse quo tempus laborum, error varius voluptatum torquent eos iste sequi tortor, lobortis laboriosam.

Archive for februari, 2017

The Loop i Science Village

Publicerad: 7 februari, 2017 av Peter Andersson |

“Det är inte en byggnad. Det är en förlängning av dina sinnen.” Så beskriver Skanska det koncept som de arbetar med för sitt projekt i Science Village. Skanska har tecknat optionsavtal för den byggrätt som ligger i hörnet Partikelgatan och Odarslövsvägen, väster om Möllegården. Konceptet ska utvecklas till en byggnad vars huvudsyfte blir att koppla ihop vetenskap och näringsliv. The Loop skapas i en öppen process där alla kan delta.

Läs mer: www.createtheloop.skanska.se

Science Villages detaljplan ett steg närmare godkännande

Publicerad: 7 februari, 2017 av Peter Andersson |

Lunds kommun har den 23 januari överklagat Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen för Science Village. Oenigheten mellan Lunds kommun och Länsstyrelsen handlar om huruvida riskerna med ESS är tillräckligt utredda eller inte (se artikel i Sydsvenskan, länk nedan). Science Village delar Lunds kommuns ståndpunkt och menar att riskerna är tillräckligt utredda och att utredningarna dessutom har visat att riskerna är mycket små. Frågan kommer nu att avgöras av regeringen.

Arbetet med utvecklingen av Science Village fortgår utifrån förutsättningen att regeringen kommer att gå på kommunens linje och att detaljplanen kommer att vinna laga kraft. Vi ser det som bekymmersamt både för egen del och för ESS/MAX IVs del att det drar ut ännu mer på tiden innan en byggnation kan komma igång.

MAX IV är en nationell forskningsanläggning och Sveriges genom tiderna största och mest ambitiösa satsning på nationell forskningsinfrastruktur. MAX IV invigdes 2016 och har kostat Sverige ca 4 miljarder SEK. Finansieringen har gjorts gemensamt av Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds universitet och Region Skåne.

European Spallation Source, ESS, är en sameuropeisk forskningsanläggning som ägs av ett femtontal europeiska länder. ESS är kostnadsberäknad till ca 18 miljarder SEK och av dessa står Sverige för ca 6 miljarder SEK. ESS byggstartades 2014, de första experimenten beräknas kunna utföras 2019 och de första gästforskarna ska vara på plats 2023.

Både ESS och MAX IV har planerats utifrån förutsättningen att Science Village ska finnas mellan dem och innehålla delar som är nödvändiga för driften av forskningsanläggningarna. Exempel på sådana delar är laboratorier för att preparera prover som ska undersökas i forskningsanläggningarna, verkstäder för reparationer och underhåll, gästforskarbostäder och restauranger.

MAX IV skriver i sin ”Strategy Plan 2013-2026 [updated 2016]”: ”For exploiting the full potential of MAX IV a close collaboration with the future ESS and with Science Village Scandinavia is essential. MAX IV has the following priorities it wants to realize in Science Village and they are consistent with the needs of ESS: Public transports, Guest Houses, Lund University department moving to Science Village, Meeting rooms, Visitor centre/Museum and Support laboratories,”.

Science Village ska också underlätta för svenska innovationer och svenskt näringsliv att växa med hjälp av närheten till forskningsanläggningarna. Eftersom både ESS och MAX IV är gästforskningsanläggningar, finns annars en stor risk att de forskningsresultat som genereras inte stannar i Sverige utan försvinner utomlands.

De svenska lärosätena ser behov av att Science Village skyndsamt bebyggs med lokaler för deras behov. Lunds universitet skriver i sin Strategiska plan för 2017-2026 att ”universitetet ska vara en nod för nationella och internationella samarbeten och samverkan med offentlig sektor och näringsliv kring MAX IV och ESS samt vara en drivande kraft i utvecklingen av Science Village Scandinavia för att maximalt utnyttja potentialen i MAX IV och ESS.” Både Uppsala universitet och Chalmers skriver i sina strategidokument att de planerar att etablera egna campus vid ESS och MAX IV. Även Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Malmö Högskola beskriver i sina strategiska planer hur de ska nyttja ESS och MAX IV.

Vetenskapsrådet har ett pågående regeringsuppdrag med syfte att ”stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av ESS” (U2014/3980/F). Vetenskapsrådet har inom ramen för detta uppdrag i sitt förslag till ”Strategi för svensk medverkan i och värdskap för ESS” (maj 2016) pekat ut sju områden som de viktigaste och första för att uppnå målen i strategin. Ett av dessa sju områden är att ”inrätta en nationell science park för innovationsmiljön mellan ESS och MAX IV” (läs ”Science Village”). Vetenskapsrådet poängterar särskilt vikten av att behovet tillgodoses omgående: ”Med tanke på att forskare och näringslivsaktörer som vill använda MAX IV redan ligger i startgroparna inför invigningen av anläggningen sommaren 2016, behöver de mest basala funktionerna etableras i stort sett omedelbart – och med helheten och den långsiktiga användningen i åtanke”.

Sammantaget kan förseningen av detaljplanen få olyckliga konsekvenser både i form av uteblivna arbetstillfällen och forskning som hamnar på efterkälken samt dålig publicitet för Sverige som värdnation för ESS.

Länkar till:
Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplan för Science Village, 2016-01-02
Kommunens Överklagan 20170123